LOGO

Opisno izvješće 2016.

 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

JAVNI NATJEČAJ

 ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE ZA PROVEDBU PROJEKTA

 SAVJETOVANJA POTROŠAČA ZA 2016. GODINU

Opisni izvještaj projekta

Izvještaj o napretku

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ

ZA 01.01.-31.10.2016.GODINU
  1. Opći podaci o korisniku projekta i projektu
 

PODACI O PROJEKTU

Klasa ugovora (prepisati iz ugovora)

KLASA: 330-01/16-01/32

Naziv organizacije (prijavitelja):

„Potrošački forum“ udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana

Naziv odobrenog projekta:

Savjetovanje potrošača za  Osječku regiju za 2016.  godinu

Osoba ovlaštena za zastupanje

(u organizaciji – prijavitelju):

Mira Brumerček-Lukačević

Voditelj/voditeljica projekta

(u organizaciji – prijavitelju):

Mira Brumerček-Lukačević

Mjesto provedbe projekta

(grad i županija):

Grad Osijek

Odobreni iznos bespovratnih sredstava:

220.000,00 kn

Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog razdoblja:

220.00,00 kn

KONTAKTNI PODACI KORISNIKA PROJEKTA

Adresa organizacije:

Osijek, Hrvatske Republike 19b

Telefon organizacije:

031/200-246

Fax organizacije:

031/200-757

Odgovorna osoba za kontakt:

Mira Brumerček-Lukačević

Telefon i mobitel odgovorne osobe za kontakt:

098/9345771

E –mail adresa odgovorne osobe za kontakt:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Internetska stranica organizacije:

www.potrosacos.hr


1. Postignuća  i rezultati projekta postignuti u izvještajnom razdoblju                                         

1.1. Opišite u kojoj su mjeri ciljevi projekta ostvareni (sukladno prijedlogu projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva).

Pružena je pomoć ukupno 4973 potrošača. Provođenjem aktivnosti savjetovanja, informiranja, te edukacije potrošača osnažili smo ih u zaštiti njihovih prava za donošenje odgovornih i ispravnih odluka prilikom kupovine roba i usluga, te im pomogli u postupku rješavanja prigovora prema trgovcima i pružateljima javnih i financijskih usluga.

1.2. U tablici navedite aktivnosti (kako su navedene u prijedlogu projekta), nositelje aktivnosti, opis, vremensko razdoblje u kojima su provedene, te koji su rezultati i indikatori aktivnosti:

Naziv aktivnosti

Nositelj aktivnosti

Opis provedene aktivnosti

Vremensko razdoblje

Ostvareni rezultati i pokazatelji (indikatori)

Savjetovanje potrošača

„Potrošački forum“

redovito savjetovanje potrošača temeljem Ugovora

2016. godina

4973 savjeta

Informiranje potrošača

„Potrošački forum“

putem medija, održavanje edukacijsko-informativnih radionica za različite skupine potrošača

2016.godina

edukacija učenika u školama, edukacija trgovaca, i edukacija studenata

statistička analiza

Branka Lacković, aktivni član Udruge, član Upravnog odbora

   

analiza najčešćih upita potrošača

1.3. Korisnici obuhvaćeni projektom (spol, dob, mjesto odakle su korisnici, njihove potrebe i druge eventualne posebnosti) i broj korisnika obuhvaćenih projektom?

Projektom je obuhvaćeno  ukupno 4973 direktnih korisnika  s područja 7 županija koje ovo Savjetovalište pokriva (Osječko-baranjska, Vukovarsko-Srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka), te je još veći broj dosegnut informiranjem putem javnih istupa i događanja.

Zastupljene su sve dobne skupine i oba spola, ali bismo istaknuli poseban položaj starijih i bolesnih ljudi koji spadaju u ranjivu skupinu potrošača a koji su najčešće žrtve zavaravajuće i agresivne poslovne prakse.

U najmanjoj mjeri nam se obraćaju mladi i to uglavnom vezano za probleme iz područja elektroničkih komunikacija.

1.4. Na koji su način korisnici sudjelovali u projektu?

Korisnici su zatražili savjet od savjetnika u Savjetovalištu na jedan od slijedećih načina: osobno, putem telefona, e-maila, faxa, pošte, CISZP-a ili preko Facebook stranice.

Informacije i znanje dobiveno u kontaktu sa savjetnicima dijelili su s drugima te na taj način doprinijeli stvaranju aktivnih potrošača, svjesnih svojih potrošačkih prava na tržištu.

1.5. Utjecaj projekta na korisnike?

 U prvom redu želimo istaknuti da samo postojanje mjesta gdje mogu zatražiti pomoć pozitivno utječe na građane/potrošače, daje im osjećaj sigurnosti i utječe na pozitivan odnos prema  mogućnostin riješavanja njihovih problema. Korisnicima je konkretno  omogućeno ostvarivanje njihovih prava  upućivanjem u procedure i zakonske odredbe koje štite njihova prava, a također i upućivanjem na nadležne institucije iz pojedinih područja. ,

I konačno, korisnici su dodatno educirani, kako bi u nekoj budućoj situaciji mogli jasno prepoznati svoja prava i njihovo kršenje, te se aktivno i samostalno zauzeti za sebe.

1.6. Koje su konkretne promjene nastale (u zajednici, u kvaliteti života korisnika i sl.) kao rezultat vaših aktivnosti?

Građani su razvili svijest o tome da kao potrošači na tržištu imaju određena prava i znaju gdje mogu dobiti pomoć ukoliko sami ne mogu riješiti nastale probleme te tako postaju  „aktivni potrošači“, koji koriste pravne i druge instrumente koji im stoje na raspolaganju kada za to postoji potreba.

1.7. Ako je bilo odstupanja u odnosu na prijedlog projekta, navedite koji su bili razlozi, je li i na koji način ugovaratelj upoznat s promjenama, te na koji su način promjene utjecale na rezultate i ciljeve projekta?

Aktivnosti projekta provodile su se sukladno projektnom prijedlogu.

1.8. Jeste li u izvještajnom razdoblju naišli na neke značajne prepreke u provedbi projekta? Ako da, kako ste ih uspjeli prevladati?

Ne. Osim problema u prekidu financiranja, drugih prepreka nije bilo. Ovdje je potrebno naglasiti da je najveći problem kod prekida financiranja u tome da nismo dobili upute kako postupiti, iako su nam poslovi i dalje dodjeljivani i iako smo te upute izričito tražili.


2. Suradnja s

 

2.1. Navedite je li tijekom provedbe projekta ostvarena suradnja s ostalim savjetovalištima i drugim dionicima? Opišite suradnju i njezin utjecaj.

Suradnja između 4 Savjetovališta, u skladu s međusobno potpisanim sporazumom,  ostvarena je razmjenom informacija i znanja kako bismo zajedničkim snagama pomogli ostvarenju zajedničkih ciljeva.. Međusobno se potpomažemo i konzultiramo, te gradimo zajedničku platformu sa ciljem da se projekt savjetovanja potrošača ispunjava na što kvalitetniji način.

2.2. Da li se suradnja s ostalim savjetovalištima i drugim dionicima uspješno održala i na koji način? Kako vidite nastavak suradnje u narednom razdoblju? Trebate li uvesti neke promjene (primjerice: češće sastanke, jasnije definirane oblike suradnje ili drugo)?

Po potrebi izmjenjivali smo iskustva i informacije međusobno, telefonom, e-mailom ili osobnom komnikacijom na različitim skupovima na kojima smo bili kao predstavnici Savjetovališta, vezano uz različite teme iz područja zaštite potrošača. Organizirani sastanci predstavnika Savjetovališta nisu se održavali i vjerujemo da će se to u budućnosti ostvariri.

2.3. Nastavlja li se suradnja s ostalim savjetovalištima i drugim dionicima i jesu li pokrenute nove inicijative i/ili projekti?

Suradnja među Savjetovalištima je nužan preduvjet još učinkovitije provedbe projekta. Ona postoji, ali je treba sustavno nadograđivati i jačati.

3. Provoditelji projekta

3.1.  Navedite broj zaposlenih i broj volontera uključenih u provedbu projekta.

2 zaposlena na puno radno vrijeme, 1 zaposlena osoba na stručnom osposobljavanju i 2 volontera

3.2. Jesu li zaposlene nove osobe za potrebe provedbe projekta (u organizaciji nositelju ili partneru)?

Ne.

3.3. U kojim su aktivnostima sudjelovali volonteri na projektu?

Pomoć pri obavljanju svih aktivnosti u projektu, u skladu sa svojim stručnim znanjima.

3.4. Je li bilo promjena vezano uz osobe koje su sudjelovale u provedbi projekta u odnosu na prijedlog projekta, te na proteklo izvještajno razdoblje? Ako da, ukratko obrazložite razloge.

Ne.

4. Jačanje kapaciteta organizacije

4.1. Navedite pohađane edukacije u svrhu jačanja vaših organizacijskih i/ili stručnih kapaciteta (nositelja i partnera). Navedite naziv i organizatora edukacije, te broj sudionika edukacije iz organizacije nositelja i partnera projekta.

U 2016. godini nismo pohađali posebne edukacijske seminare ili radionice, ali smo sudjelovali u radu različitih tijela koja se bave problemima zaštite potrošača i bili sudionici nekoliko seminara i konferencija.

 

4.2. Koje su povratne informacije uključenih u edukaciju? Na koji je konkretno način edukacija doprinijela razvoju kompetencija zaposlenih u organizaciji/jama?

Svako učešće na konferenciji, seminaru, radionici ili nekom drugom stručnom skupu omogućuje razmjenu i usvajanje novih znanja i vještina neophodnih za rad u Savjetovalištu. Poslovi savjetnika uključuju, osim pružanja pomoći i savjeta, komunikacija s institucijama i medijima, svakodnevno usvajanje novih znanja i prikupljanje informacija. Zbog toga su, osim individualnog rada i praćenja promjena u zakonodavnom okviru, stručna okupljanja vrlo važna, jer osim što omogućuju dijeljenje vlastitih znanja i iskustava s drugima i usvajanja novih znanja i isustava od drugih dionika, pomažu stvaranje vizije kako dalje, što može biti još bolje i na čemu treba dodatno raditi.

5. Praćenje i vrednovanje uspješnosti projekta

5.1. Navedite na koji ste način proveli vrednovanje (evaluaciju) uspješnosti projekta u izvještajnom razdoblju. (Jeste li proveli interno organizacijsko ili vanjsko, neovisno vrednovanje? Tko je proveo vrednovanje? Jesu li sudionici popunjavali evaluacijske listiće? Ako jesu, koji su rezultati analize.)

Vrednovanje je provedeno internim nadzorom unutar organizacije od strane ovlaštene osobe u projektu, gdje je utvrđeno da se sve aktivnosti u Savjetovalištu redovito obavljaju u skladu sa projektom i Ugovorom. Eksterno vrednovanje također obavlja nadležno Ministarstvo temeljem mjesečnih, kvartalnih i završnih izvješća (opisnih i financijskih).

Za interni nadzor je sukladno Statutu, zadužena odgovorna osoba Udruge, Upravni odbor Udruge. Sukladno ugovoru za interni nadzor je odgovorna voditeljica projekta.

5.2. Ukratko prikažite rezultate vrednovanja projekta, te metode koje su korištene u procesu vrednovanja.

Internom evaluacijom utvrđeno je da Savjetovalište radi u radnom vremenu, sukladno predloženom projektu i Ugovoru, da savjetnice redovito i u rokovima izvršavaju sve obveze vezano za savjetovanje potrošača, redovito se vodi evidencija i statistička obrada  upita i savjeta, evidencije prisutnosti na radu. Financijska izvješća su u skladu s predloženim budgetom projekta i s propisima o vođjenju knjigovodstva.

Prilikom interne evaluacije dobiveni rezultati su pokazali obavljanje aktivnosti redovnom dinamikom. Na upite putem telefona 072/414-414, uredskog telefona, e-pošte, klasične pošte i obrasca Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača odgovaralo se u predviđenim rokovima.

Kao i prijašnjih godina, prevladavaju problemi na području Trgovine, dok je pojedinačno najproblematičnije područje unutar okvira javnih usluga i dalje područje telekomunikacija.

Dobiveni rezultati daju nam smjernice za planiranje budućih aktivnosti, radionica, edukacija i seminara te medijskih istupa.

5.3. Imate li posebni izvještaj o provedenom vrednovanju? Ako da, molimo dostavite ga u prilogu ovom Izvještaju.

S obzirom na to da svoje obveze ispunjavamo redovito i da surađujemo u tome, nije bilo potrebe raditi dodatnu internu evaluaciju te takvo izvješće nemamo.

6. Održivost projekta

 

6.1. Na koji način će se koristiti rezultati projekta/programa nakon završetka provedbe? Postoji li plan nastavka projektnih aktivnosti?

Nakon završetka provedbe projekta rezultati provedbe su dobivene informacije o strukturi potrošačkih upita, odnosno saznanja o područjima savjetovanja koja našim korisnicima predstavljaju najveće probleme. U skladu sa tim informacijama gradimo planove za nastavak projektnih aktivnosti i u sljedećem razdoblju.

6.2. Postoje li osigurani izvori financiranja aktivnosti nakon završetka projekta/programa? Ako da, koji? 

Finaciranje Savjetovališta  za potrošače regulirano je Zakonom o zaštiti potrošača i Nacionalnim programom zaštite potrošača. Očekujemo da će se nastaviti kontinuitet rada Savjetovališta i njegovo financiranje. Također očekujemo  da će se povećati sredstva barem za onoliko koliko su smanjena zadnjih nekoliko godina, te osigurati dodatno sufinanciranje od strane jedinica lokalne uprave i samouprave.

 

7. Proračun projekta i financijski izvještaj za izvještajno razdoblje

 

7.1. Navedite glavne napomene vezano uz financijskih izvještaj i eventualno odstupanje od planiranog proračuna projekta. 

2016. godine zbog značajno smanjenjenih proračunskih sredstava bili smo prisiljeni odstupati od pojedinih stavki kako bismo taj iznos mogli „ razvući“  na cijelu godinu.

Najveće odstupanje odnosi se na plaćanje edukacijskih seminara i radionica . S obzirom na značajno smanjena sredstva, nastojali smo sudjelovati na onim edukacijskih skupovima za koje nije bilo potrebno plaćati kotizaciju.

7.2. Je li se potrošnja financijskih sredstava odvijala prema planiranom proračunu ili ste imali teškoća? Navedite teškoće na koje ste naišli.

Potrošnja se odvijala prema planiranom proračunu, bez značajnih odstupanja. Poteškoća na koju smo naišli jest što se projekt nije financirao od strane nadležnog ministarstva prema predviđenom planu, već je prvu polovicu godine savjetovalište radilo bez financijske potpore MINGO, oslanjajući se uglavnom na financijska sredstva i volonterski rad članova Udruge.

7.3. Je li osigurano sufinanciranje projekta?

Direktnog sufinanciranja projekta nije bilo. Nedostatak sredstava za rad Savjetovališta i plaće savjetnica osigurali smo na način da smo od grada Osijeka dobili sredstva za provedbu projektnih aktivnosti koje se ne odnose na  poslove savjetovanja, ali smo uz projektne aktivnosti za koje smo dobili sredstva, obavljali i taj dio posla.

8.Ostali podaci o dosadašnjoj provedbi projekta

8.1. Istaknite posebne uspjehe i moguće dodatne vrijednosti vezane uz dosadašnju provedbu projekta.

Gotovo 5000 pruženih savjeta potrošačima, posredovanje u potrošačkim problemima između trgovaca i građana, te brojni javni istupi i sudjelovanja u donošenju i izmjenama zakonskih propisa, zasigurno su uvelike podigli potrošačku svijest i kvalitetu života zajednice u kojoj djelujemo.

8.2. Navedite ostvarenu suradnju s medijima u proteklom razdoblju ili drugim dionicima na aktivnostima vezanim uz promociju projekta ili usluga korisnicima.

Mediji od samih početaka prate naš rad i s njima smo razvili odličnu suradnju. To se odnosi kako na elektroničke, tako i na tiskane medije. Prisutni smo u medijima barem jedamput tjedno. Iako surađujemo sa gotovo svim medijima i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, posebno bismo istaknuli suradnju s emisijama HRT-a „Potrošački kod“ , „Svi smo mi potrošači“ i  tiskanim medijem  24 sata u kojem se objavljuju kolumne s aktualnim temama iz područja zaštite potrošača. Od lokalnih medija izdvajamo suradnju s Glasom Slavonije, najjačim dnevnim novinama na lokalnoj razini.

Kroz suradnju s medijima ostvarujemo:

-           promociju projekta, upozanajući građane s našim djelovanjem,  navodimo radno vrijeme, kontakte na koje se mogu javiti i ulogu nadležnog Ministarstva

-          U kontakt emisijama odgovaramo na konkretna pitanja novinara i građana

-          Kada su u pitanju aktualne teme vezano uz problem velikog broja potrošača, dajemo izjeave u kojima iznosimo i obrazlažemo naše stavove o tim pitanjima

8.3. Što su bile glavne prepreke s kojima ste se susreli tijekom provedbe projekta? Jeste li ih uspješno prevladali i kako? Što biste naveli kao glavne pouke vezano uz te prepreke i načine na koje ste ih prevladali (ili razloge koji su vas u tome spriječili)?

Glavna prepreka s kojom smo se susreli tijekom provedbe projekta bilo je nepravovremeno financiranje od strane nadležnih institucija, te izostanak uputa o tome kako postupiti u vezi s tim.

9. Aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje

9.1. Koje aktivnosti planirate u narednom razdoblju?

Planiramo nastavak aktivnosti na Savjetovanju potrošača, nastavak na održavanju i ažuriranju Facebook stranice Prava potrošača, preuzete iz informativne kampanje Europske Komisije, sudjelovanju u radu različitim tijelima   koja odlučuju o pravima potrošača, kontinuiranom obrazovanju savjetnika, jačanju suradnje i partnerstva između Savjetovališta.

Nadalje planiramo dodatno raditi na dobivanju povratne informacije potrošača, vezano za savjete i upute koje smo im dali.

 

 

 

10. Prilozi izvještaju

 

10.1. Popis priloga uz opisni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.)

Komunikaciju s medijima i ostale aktivnosti moguće vidjeti na:

https://www.facebook.com/Savjetovaliste.za.potrosace.Osijek/


 

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat korisnika projekta (u organizaciji – prijavitelju)

Ime i prezime, te potpis voditelja/voditeljice projekta (u organizaciji – prijavitelju)

Mira Brumerček Lukačević

                                          

                                                  MP

Mira Brumerček Lukačević

Mjesto i datum sastavljanja Izvještaja

U Osijeku,